ZOrg op school

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind en leggen dit vast in een leerlingendossier. Bij de kleuters gebeurt dit vooral door naar de kinderen te luisteren en door ze te observeren; niet alleen tijdens werkjes, maar ook tijdens het spel. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen regelmatig toetsen om de ontwikkeling te volgen.

Dit zijn toetsen die bij de leermethode horen maar ook toetsen die hier niet op gebaseerd zijn (CITO- toetsen). Daarnaast worden leerlingen regelmatig geobserveerd. Tijdens de oudergesprekken informeren we u over de ontwikkeling van uw kind(eren).

Aan het begin van een nieuw schooljaar draagt de leerkracht alle informatie over de ontwikkeling van uw kind over aan de nieuwe leerkracht. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn in de zorg voor uw kind en kunnen we op tijd signaleren waar leer- en of gedragsproblemen zijn ontstaan, zodat op tijd adequate hulp geboden kan worden. 

extra ondersteuning voor leerlingen

Onze leerkrachten zijn geschoold om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Zij hebben onder meer geleerd om vroegtijdig ontwikkelings- en leerproblemen te signaleren. De leerkracht stemt de leerstof zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van de leerling en geeft zorg op maat. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, ook als er leer-en/of gedragsproblemen zijn. Extra aandacht is er voor leerlingen met zwakke
dan wel zeer goede resultaten.

Een aantal keren per jaar bespreken de leerkrachten en de interne begeleider de
ontwikkeling (zowel gedrag als prestaties) van alle leerlingen. Bij specifieke problemen stellen de leerkracht en de interne begeleider in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) een handelingsplan op. De leerkracht voert dit uit, eventueel met hulp van andere deskundigen. In een handelingsplan wordt beschreven hoe de leerling begeleid gaat worden. Na een periode van 
ongeveer zes weken wordt bekeken of de geboden hulp effect gehad heeft en of het handelingsplan bijgesteld moet worden.

consultatieve leerlingenbespreking

Drie keer per jaar komt er een schoolpsycholoog van het Steunpunt St. KOE op school om samen met de interne begeleider, een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht de leerlingen die extra aandacht nodig hebben te bespreken. We kijken dan naar individuele leerlingen, maar ook naar de groepsprocessen. We brengen de mogelijkheden van de leerlingen in kaart en kijken hoe de leerkracht daarmee om moet gaan. Vaak kan de leerkracht geholpen worden doordat de specialisten (schoolpsycholoog en collegiale consulent) allerlei handreikingen geven.
Als interne hulp onvoldoende resultaat oplevert, wordt verdere hulp van buitenaf ingeroepen. Soms is er meer nodig om de handelingsverlegenheid van de school te onderzoeken. In dat geval meldt de interne begeleider de leerling aan bij het Steunpunt St. KOE. Het Steunpunt wordt gevormd door twee schoolpsychologen en een orthopedagoog, een gespecialiseerde interne begeleider en een administratieve kracht. Hier kan men tot de conclusie komen dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de handelingsverlegenheid van de school en de problematiek rond de leerling.
Het Steunpunt kan een observatie en/of een onderzoek inplannen. Bij een observatie of een onderzoek wordt altijd afgewogen wat het moet opleveren, bijvoorbeeld handelingsadviezen of een diagnose. Vanuit het onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt voor de begeleiding van
de leerling, Als de beoogde doelen niet worden bereikt en er geen verbetering optreedt in de
ontwikkeling van het kind, wordt overgegaan tot het aanvragen van een arrangement.
We kennen twee soorten arrangementen, nl. een intern arrangement en een extern
arrangement:
1. Intern Arrangementen Basisonderwijs
Dit arrangement wordt ingezet op de reguliere basisschool als een leerling (tijdelijk)
onvoldoende ontwikkeling laat zien, ondanks geboden hulp en ondersteuning.
Uitgangspunt hierbij is dat de arrangementen tijdelijk zijn.
De ondersteuning kan bestaan uit:
• Tijdelijke toegevoegde ondersteuning voor leerkracht en/of leerling.
• Een budget voor de school om te ondersteuning zelf te organiseren
• Beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen op de reguliere basisschool voor leerlingen met een handicap
• Plaatsing in de plusklas
• Plaatsing in de schakelklas
• Plaatsing IOK, interzuilaire opvangklas 
• Een (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere basisschool die de ondersteuning wel kan bieden
2. Externe Arrangementen
- Speciaal Basisonderwijs (SBaO)
Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBaO) binnen het samenwerkingsverband.
- Speciaal Onderwijs (SO)
Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO)binnen of buiten
het samenwerkingsverband.
Externe arrangementen moeten worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband 23.02 en worden begeleid door het Steunpunt en de commissie van arrangementen in Enschede.
Indien nodig kan de school ook de schoolverpleegkundige inschakelen. Ouders kunnen ook een beroep op haar doen.
Tot slot heeft de school de mogelijkheid om de wijkcoach in te zetten. De wijkcoach is verbonden met het wijkteam die specialisten van o.a. maatschappelijk werk en jeugdzorg kan inzetten. Agnes Damveld is wijkcoach voor ons kindcentrum.Zij is een ochtend in de maand voor schooltijd aanwezig op het plein; zo is zij makkelijk aanspreekbaar voor ouders. De intern begeleider kan u vertellen op welke dagen dit is. 

Externe Ondersteuning

Scholen krijgen steeds vaker een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Daarbij schakelen ouders soms op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in. In de wet is vastgelegd dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen
school moet worden gegeven. Alleen als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat extra hulp een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, mogen kinderen soms -bij uitzondering- gebruik maken van ondersteuning door externe hulpverleners (waaronder Remedial Teaching). De directeur van de school beoordeelt dit. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim.

voorzieningen in ons kindcentrum

Binnen ons kindcentrum is een logopediepraktijk gevestigd. De leerkrachten weten voor welke problemen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling de logopedie kan worden ingezet. Voor logopedie heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Wekelijks is er een kinderfysiotherapeut aanwezig, die op school kinderen kan behandelen.